#o_budzecie

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 

Zarządzenie Nr 341

Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 10 kwietnia 2015r.

 

w sprawie zasad  i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

Miasta Sosnowca na 2016 rok 

 

Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2013, poz. 594, z późn. zm.) oraz Uchwały nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 r. (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2984) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca. 

                                                                                                  zarządzam:

                                                                                                         § 1

1.       Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Sosnowca na temat części wydatków z budżetu Miasta Sosnowca na 2016 rok.

2.       Konsultacje, o których mowa w ust. 1, nazywane są dalej „Budżetem Obywatelskim”.

                                                                                            § 2

1.    Zasady wyłaniania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Szczegółowy wykaz ulic znajduje się w załączniku nr 2.

3.    Formularz składania projektu określa załącznik nr 3.

4.     Oświadczenie stanowi  załącznik nr 4.

5.    Harmonogram Budżetu Obywatelskiego znajduje się w załączniku nr 5.

6.    Wykaz Punktów Konsultacyjnych określa załącznik nr 6.

                      § 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

                                                                                             § 4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński