Obszary konsultacyjne

Na mocy Zarządzenia Nr 341 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca na 2016 rok,  miasto zostało podzielone na 16 obszarów. Każdy z nich dysponuje określoną kwotę wyodrębnioną z całościowej wartości budżetu, w ramach której mieszkańcy mogą składać projekty do realizacji.

Każdy z mieszkańców miasta, który ukończył 16 lat, ma prawo składania projektów do realizacji w swoim obszarze, przy czym koszt projektu nie może przekraczać kwoty mu przysługującej. Na etapie głosowania, gdy złożone i pozytywnie zweryfikowane projekty będą walczyć o poparcie mieszkańców, należy pamiętać, iż w tej edycji Budżetu Obywatelskiego głosować można na projekty z terenu całego miasta. Ponadto każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zagłosowania na 3 zadania,  po jednym w każdej ze stref tj.: Stefie Miszkańca, Stefie Drogowej oraz Strefie Edukacji. 

Budżet 6 mln złotych

Podział środków pieniężnych odbywa się wg następujących zasad:

  • 5 mln złotych zostanie podzielone pomiędzy obszary konsultacyjne proporcjonalnie do liczby mieszkańców* oraz powierzchni* poszczególnych obszarów
  • 1 mln złotych zostanie rozdysponowane w ramach "Obszarów edukacyjnych"

* wartości ustalone wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym prowadzone są konsultacje

Partycypacja poszczególnych obszarów

Przypisane dzielnice Udział Przysługująca kwota
Obszar konsultacyjny nr 1 (Milowice) 4,73% 236 250 zł
Obszar konsultacyjny nr 2 (Pogoń) 8,56% 428 125 zł
Obszar konsultacyjny nr 3 (Stary Sosnowiec) 5,69% 284 375 zł
Obszar konsultacyjny nr 4 (Środula) 5,87% 293 375 zł
Obszar konsultacyjny nr 5 (Centrum, Sielec) 8,97% 448 250 zł
Obszar konsultacyjny nr 6 (Zagórze Północ) 7,85% 392 250 zł
Obszar konsultacyjny nr 7 (Zagórze Południe) 6,67% 333 375 zł
Obszar konsultacyjny nr 8 (Kukułek) 5,50% 274 750 zł
Obszar konsultacyjny nr 9 (Klimontów, Dańdówka) 6,61% 330 625 zł
Obszar konsultacyjny nr 10 (Kalinowa) 4,57% 228 500 zł
Obszar konsultacyjny nr 11 (Niwka, Bobrek) 6,03% 301 250 zł
Obszar konsultacyjny nr 12 (Modrzejów, Jęzor, Bór) 5,92% 295 875 zł
Obszar konsultacyjny nr 13 (Kazimierz Górniczy) 6,16% 308 125 zł
Obszar konsultacyjny nr 14 (Juliusz) 6,06% 302 750 zł
Obszar konsultacyjny nr 15 (Ostrowy Górnicze) 4,91% 245 250 zł
Obszar konsultacyjny nr 16 (Maczki, Kolonia Cieśle) 5,94% 296 875 zł
Suma okręgów: 16 ~100,00% 5 000 000 zł